Doradztwo zawodowe dla nauczycieli (z językiem niemieckim)

0
Brak głosów

2 700,00 zł 2 200,00 zł

Studia podyplomowe na kierunku Doradztwo Zawodowe dla Nauczycieli mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do wykonywania zawodu szkolnego doradcy edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty. Studia realizowane są w oparciu o regulacje Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004, poz. 2572, z późn, zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2013, poz. 532), oraz Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2009, Nr 50, poz. 400 z późn. zm.)

Praca z językiem niemieckim. Specjalistyczny kurs dla doradców zawodowych

W ramach studiów proponujemy fakultatywny kurs dla doradców zawodowych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu niemieckojęzycznego rynku pracy. Prowadzony będzie równolegle do studiów podyplomowych w trybie e-learning przez doradców zawodowych pracujących aktualnie w Niemczech.

Uczestnicy obozu otrzymają certyfikaty z zakresu:

 • znajomości języka niemieckiego na poziomie B2,
 • wyszukiwania miejsc pracy na niemieckojęzycznych runkach pracy (DE, AUT i CH),
 • opracowywania dokumentów aplikacyjnych w języku niemieckim (CV, list motywacyjny, referencje),
 • przygotowywania kandydatów d rozmowy kwalifikacyjnej w języku niemieckim,
 • pomocy w osiedleniu się w DE, AUT i CH (formalności prawne).

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające profesjonalną realizację zadań w obszarze przygotowania uczniów do wyboru zawodu i ścieżki edukacyjnej. Program kształcenia obejmuje zarówno teoretyczne podstawy doradztwa edukacyjno-zawodowego, zagadnienia poradnictwa, zawodoznawstwa, prawa pracy i strategii zatrudnienia w Polsce i UE, jak również problematykę kwalifikacji i kompetencji kluczowych z punktu widzenia aktualnych wyzwań i trendów współczesnego rynku pracy. Główny nacisk w programie kształcenia położony jest na metodykę pracy doradcy zawodowego, strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, diagnostykę psychologiczno-pedagogiczną dla potrzeb doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz nowoczesną metodykę działań doradczych. Słuchacz przygotowany będzie do koordynacji działań związanych z opracowaniem, wdrożeniem i ewaluacją Wewnętrznego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Moduł teoretyczny:

 • podstawy teoretyczne poradnictwa zawodowego,
 • podstawy doradztwa zawodowego, zatrudnienia i społecznej integracji osób niepełnosprawnych,
 • systemy poradnictwa zawodowego.

Moduł prawno-organizacyjny:

 • etyczne i prawne podstawy poradnictwa zawodowego,
 • podstawy zawodoznawstwa,
 • rynek pracy w okresie przemian.

Moduł doradztwo zawodowe dla nauczycieli:

 • projekty z EFS, a doradztwo zawodowe – możliwość pozyskiwania środków finansowych,
 • narzędzie IT wspomagające pracę doradcy zawodowego.

Moduł praktyczny:

 • metodyka pracy doradcy zawodowego,
 • planowanie kariery,
 • kształtowanie umiejętności komunikacyjnych doradcy zawodowego,
 • trening osobisty,
 • seminarium dyplomowe,
 • praktyki.

Studia adresowane są w szczególności do osób zatrudnionych w szkołach/placówkach oświatowych, które chcą uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego a także absolwentów studiów wyższych  lub magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne, a także do osób, które planują swoją karierę zawodową w systemie poradnictwa zawodowego, są absolwentami pedagogiki, psychologii, socjologii lub innego kierunku społecznego oraz posiadają kwalifikacje pedagogiczne.

Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego.

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego dla nauczycieli będą potrafili m.in.:

 • opracować przykładowy Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego i określić jego status,
 • przygotować ucznia do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracować indywidualny plan jego kariery edukacyjnej i zawodowej, uwzględniające również zagraniczne rynki pracy,
 • prowadzić grupowe zajęcia aktywizujące, przygotowujące uczniów do świadomego planowania kariery i przyjęcia roli zawodowej.
 • profesjonalnie pomagać rodzicom i nauczycielom w działaniach doradczych związanych z wyborem zawodu,
 • wykorzystywać narzędzia IT wspomagające pracę doradcy zawodowego, zwłaszcza elementów aplikacji klasy CRM i ERP, portali szkolnych i społecznościowych, poczty elektronicznej i komunikatorów,
 • tworzyć podręczne bazy danych (MS-Access),
 • projektować budżety ze środków EFS,
 • zidentyfikować i ocenić obecne tendencje i trendy charakterystyczne dla krajowego i europejskiego rynku pracy, wymagające stałej modyfikacji kariery edukacyjnej i zawodowej.
 • prowadzić doradztwo zawodowe dla osób szukających pracy na rynkach niemieckojęzycznych (DE, AUT i CH) / po ukończeniu opcjonalnego kursu: Praca z językiem niemieckim !

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego dla nauczycieli będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w charakterze doradcy zawodowego w szkołach i innych instytucjach realizujących zadania w zakresie poradnictwa zawodowego, np.: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biura karier, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, centra informacji zawodowej, urzędy pracy, agencje doradztwa personalnego.

Czas trwania:   

 3 semestry (360 godzin zajęć, w tym 60 godzin praktyk)

Tryb studiów:

tradycyjny: 18 zjazdów dydaktycznych

Rekrutacja wyłącznie poprzez:

Koszt studiów:

Partner:

Centrum Edukacji i Biuro Karier
STACHOWIAK GROUP
www.studia.stachowiak-group.pl

Dział Promocji i Rekrutacji
(dział czynny od środy do piątku
w godz. 9:00 - 15:00)
ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro)
00-676 Warszawa
tel.: 576 354 702,
mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl

2700 zł
w promocji 2200 zł
Ośrodki:
Warszawa – Nowy Dwór Mazowiecki:

Centrum Szkolenia MKS Świt, ul. Sportowa 66, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Koordynator ds. Studiów Podyplomowych:
Katarzyna Sazonowicz, tel. 607 973 711
e-mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl

Częstochowa:

ul. św. Augustyna 28/30, budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych
Koordynator ds. Studiów Podyplomowych:
Anna Sarnat, tel.: 576 354 702
e-mail: info@stachowiak-group.pl

Piotrków Trybunalski

CEiBK Stachowiak Group, Plac Kościuszki 6
Koordynator ds. Studiów Podyplomowych:
Katarzyna Makowska, tel.: 576 354 702
e-mail: info@stachowiak-group.pl

Kierownik studiów: dr Andrzej Adamczyk