Edukacja dla bezpieczeństwa

0
Brak głosów

2 700,00 zł

Studia podyplomowe mają na celu przygotowanie do prowadzenia przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkołach pierwszego i drugiego stopnia oraz w wygaszanych przez najbliższe 2 lata gimnazjach, zgodnie Ramowym Planem Nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Studia umożliwiają podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zmiany specjalizacji dla dyplomowanych nauczycieli, szczególnie w kontekście nowych zmian w systemie oświaty. Nasze studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich pracodawców i zyskać wykształcenie w nowej dziedzinie.

Dlaczego Edukacja dla bezpieczeństwa? Kolejna reforma edukacyjna podtrzymaław obowiązkowym kanonie nauczania „Edukację dla bezpieczeństwa”. Przedmiot ten ma na celu nauczenie młodzieży, jak budować́ elementarne bezpieczeństwo: swoje, swoich bliskich, kolegów i innych, a także umiejętności reagowania na  zdarzenia kryzysowe oraz udzielania pomocy ofiarom zagrożeń.

Według nowej reformy oświaty przedmiot „Edukacja dla bezpieczeństwa” będzie obowiązywać w wymiarze 1 godziny tygodniowo w klasie VIII szkoły podstawowej oraz w klasie I LO, technikum i w branżowej szkole pierwszego stopnia. W wygaszanych gimnazjach zgodnie z reformą oświaty, przedmiot ten będzie nauczany w klasach 3 w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 

Cele kształcenia na studiach podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa” to nabycie wiedzy w zakresie: bezpieczeństwa państwa, przygotowania do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (wypadków masowych i katastrof), podstaw pierwszej pomocy oraz edukacji zdrowotnej.

Absolwenci studiów podyplomowych będą przygotowani do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w wygaszanych gimnazjach, z przedmiotu  „Edukacja dla bezpieczeństwa” zgodnie z nową Podstawą Programową, w zakresie: dydaktyki oraz metodyki przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”, treści programowych, kompetencji nauczyciela przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz nauki zasad działania ratowniczego.

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

 • Bezpieczeństwo narodowe i europejskie
 • System obronności i siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej
 • Ochrona ludności i obrona cywilna
 • Współczesne zagrożenia cywilne w czasie wojny i pokoju
 • Podstawy zarządzania kryzysowego
 • Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych
 • Komunikacja społeczna w systemie bezpieczeństwa publicznego
 • Prawne podstawy ochrony ludności cywilnej w Rzeczpospolitej Polskiej
 • Teoria edukacji dla bezpieczeństwa
 • Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Metodyka nauczania bezpieczeństwa
 • Ostrzeganie ludności o zagrożeniach
 • Pierwsza pomoc i zapobieganie urazom
 • Podstawy ratownictwa medycznego
 • Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży
 • Projektowanie bezpieczeństwa w szkole
 • Sytuacje kryzysowe w środowisku szkolnym i ich rozwiązywanie
 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, z przygotowaniem pedagogicznym, co najmniej na poziomie licencjackim, w tym szczególnie dla: pracowników oświaty, nauczycieli zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji oraz nauczaniem przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”; dla nauczycieli – wychowawców klas szkolnych oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych narażonych na występowanie zagrożeń bezpieczeństwa; dla pracowników władz oświatowych i samorządowych oraz funkcjonariuszy służb publicznych, którzy zajmują się problematyką edukacji dla bezpieczeństwa / bezpieczeństwa szkolnego

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu „Edukacji dla bezpieczeństwa” oraz „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nadaje kwalifikacje do nauczania przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Czas trwania:   

 2 semestry (350 godzin zajęć)

Tryb studiów:

tradycyjny 

Limit miejsc:

30 osób

Opłaty:

2700 złotych (możliwa płatność ratalna)

Warunki ukończenia studiów:

zaliczenie przedmiotów w toku studiów, 
obrona pracy dyplomowej

Kontakt:

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Biuro rekrutacyjne UNS
tel. 42 232 74 90
e-mail: podyplomowe@uns.lodz.pl

Kierownik studiów:

dr Katarzyna Derlatka
e-mail: katarzyna.derlatka@uns.lodz.pl