Edukacja dla bezpieczeństwa i survival - studia doskonalące

0
Brak głosów

2 900,00 zł

Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa i survival, to studia są studiami skoncentrowanymi na doskonaleniu posiadanych kwalifikacji i umiejętności w zakresie edukacji obronnej społeczeństwa i jej roli w kształtowaniu bezpieczeństwa i dają możliwość:

 • awansu zawodowego w formacjach mundurowych wojska Polskiego (przejście z grupy oficerów młodszych do grupy oficerów starszych),
 • objęcia wyższych stanowisk dowódczych w formacjach Obrony Terytorialnej (zastępców i dowódców batalionów oraz stanowisk przewidzianych od stopnia etatowego majora), Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej,
 • podjęcia pracy w rządowych i samorządowych instytucjach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz w gminnych, powiatowych i wojewódzkich zespołach reagowania kryzysowego.

Zajęcia prowadzone są nie tylko przez akademickich ekspertów ds. bezpieczeństwa, ale przede wszystkim przez byłych żołnierzy jednostek specjalnych Wojska Polskiego (JWK LUBLINIEC i JW. GROM), Państwowej Straży Pożarnej i służb specjalnych RP, którzy poza przygotowaniem pedagogicznym mają doświadczenie bojowe zdobyte w Polsce i za granicą.

Dodatkowym, a jednocześnie unikalnym w Polsce elementem programu studiów jest obóz szkoleniowy o charakterze militarno-survivalowym prowadzonym przez byłych żołnierzy sil specjalnych (JWK LUBLINIEC i JW. GROM) w Puszczy Świętokrzyskiej nad Jeziorem Sielpia Wielka.

Uczestnicy obozu otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte w toku obozu następujące umiejętności:

 • survival (sztuka przetrwanie w niesprzyjających warunkach),
 • terenoznawstwo, topografia i łączność,
 • strategia i taktyka wojskowa,
 • techniki walki wręcz (Krav maga)
 • strzelectwo ASG (dynamiczne i sytuacyjne) na różnych poziomach zaawansowania,
 • pierwsza pomoc przedlekarskiej,
 • ochrona przed bronią masowego rażenia.

Celem studiów podyplomowych z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa i surivalu jest wyposażenie słuchaczy w kompleksowe umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą zakresu działalności organów publicznych, będących elementem zarządzania kryzysowego, komunikacji w systemie obronnym państwa, planowania zasobów specjalistycznych sił oraz środków reagowania.

Kluczowym elementem programu studiów są treści związane z szeroko pojętą obroną cywilną, specjalistyczną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa oraz umiejętnościami i kompetencjami związanymi z ochroną przed zagrożeniami, w tym zapobieganie zagrożeniom terrorystycznym.

Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in.: wiadomości z zakresu prawa międzynarodowego, podstawy strategii i taktyki wojskowej w warunkach bojowych, zagadnienia zarządzania informacją, kierowania zespołem ludzi, a także z zakresu problemów obronności państwa w sytuacjach kryzysowych.

Tok studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym zajęcia ze strategii i taktyki wojskowej, ratownictwa chemicznego, pomocy przedmedycznej oraz sztuki przetrwania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, które wyposażą słuchaczy w konkretne umiejętności przydatne w pracy w formacjach Obrony Terytorialnej Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, w administracji publicznej i samorządowej, w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną, szkołach i klasach o profilu wojskowym, prowadzące działalność instruktorską w Związku Harcerstwa Polskiego czy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Moduł kierunkowy

 • Podstawy pedagogiki obronnej i pedagogiki wojskowej
 • Dydaktyka ogólna (teoretyczne podstawy kształcenia i wychowania)
 • Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa

Moduł teoretycznych podstaw specjalności

 • Komunikacja w systemie obronnym państwa
 • Podstawy strategii i taktyki wojskowej w warunkach bojowych
 • Teoria i praktyka w survivalu
 • Zarządzanie kryzysowe, ochrona i obrona cywilna

Moduł diagnostyczny

 • Współczesne problemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 • Zagrożenia patologiami społecznymi

Moduł metodyczny

 • Metodyka nauczania bezpieczeństwa
 • Komunikacja interpersonalna - interakcje społeczne
 • Ratownictwo chemiczne i pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki 
 

Studia podyplomowe z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa i survivalu są adresowane przede wszystkim do:

 • oficerów Wojska Polskiego, w tym formacji Obrony Terytorialnej,
 • funkcjonariuszy służb Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej i innych,
 • pracowników administracji rządowej i samorządowej,
 • pracowników oświaty, w których gestii znajduje się problematyka edukacji dla bezpieczeństwa,
 • nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa;
 • nauczycieli szkół i klas o profilu wojskowym,
 • pracowników zespołów reagowania kryzysowego wszystkich szczebli,
 • członków organizacji pozarządowych uczestniczących w działaniach ratowniczych i edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa powszechnego,
 • członków organizacji paramilitarnych,
 • instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Edukacja dla Bezpieczeństwa i Survival , którzy należą do służb mundurowych, otrzymają możliwość awansu i objęcia wyższych stanowisk dowódczych. Cywile będą mogli zostać zatrudnieni w rządowych i samorządowych instytucjach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz w gminnych, powiatowych i wojewódzkich zespołach reagowania kryzysowego.

Wszyscy absolwenci będą potrafili m.in.:

 • prowadzić zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa narodowego, przysposobienia obronnego i zarządzania kryzysowego w szkołach i placówkach pozaszkolnych,
 • prowadzić warsztaty z pierwszej pomocy przedlekarskiej, z udzielania pomocy medycznej ofiarom wypadków, a także ze skutecznej ochrony przed bronią masowego rażenia,
 • rozpoznać i zapobiegać potencjalnym zagrożeniom, w tym również aktom terrorystycznym,
 • doradzać w działaniach ratowniczych i w akcjach pomocy humanitarnej,
 • panować nad sobą i grupą w sytuacjach zagrożenia (radzenie sobie ze stresem, samoobrona i sztuka przetrwania z wykorzystaniem elementów taktyki sił specjalnych).

Dodatkowo otrzymają certyfikat Punisher 2018 z elitarnego szkolenia militarno-survivalowego, uprawniający do prowadzenia pozaszkolnych zajęć z survivalu, samoobrony i ochrony przed bronią masowego skażenia.

Czas trwania:   

 2 semestry (280 godzin zajęć)

Tryb studiów:

tradycyjny - 11 zjazdów dydaktycznych (10 miesięcy)

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:

Koszt studiów:

Uczelnia:

Biuro rekrutacyjne UNS
tel. 42 232 74 90
e-mail: podyplomowe@uns.lodz.pl

2900 zł

Partner:

Centrum Edukacji i Biuro Karier
STACHOWIAK GROUP
www.studia.stachowiak-group.pl 

Dział Promocji i Rekrutacji
(dział czynny od środy do piątku
w godz. 9:00 - 15:00)
ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro)
00-676 Warszawa
tel.: 576 354 702,
mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl

2900 zł
Ośrodki:
Warszawa – Nowy Dwór Mazowiecki:

Centrum Szkolenia MKS Świt, ul. Sportowa 66, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Koordynator ds. Studiów Podyplomowych:
Katarzyna Sazonowicz, tel. 607 973 711
e-mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl

Częstochowa:

ul. św. Augustyna 28/30, budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych
Koordynator ds. Studiów Podyplomowych:
Anna Sarnat, tel.: 576 354 702
e-mail: info@stachowiak-group.pl

Piotrków Trybunalski

CEiBK Stachowiak Group, Plac Kościuszki 6
Koordynator ds. Studiów Podyplomowych:
Katarzyna Makowska, tel.: 576 354 702
e-mail: info@stachowiak-group.pl

Kierownik studiów:

dr Andrzej Adamczyk