Nauczanie drugiego przedmiotu

0
Brak głosów

3 500,00 zł

Oferta studiów podyplomowych obejmuje różnorodne kierunki wpisujące się w aktualne potrzeby pracowników sektora oświaty. Studia mają charakter kwalifikacyjny, pozwalający na zdobycie dodatkowych uprawień w obszarze nauczania kolejnego przedmiotu/prowadzenia zajęć, w myśl Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131). Studia podyplomowe, odwołując się do standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, obejmują przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć). 

Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu (rodzaju zajęć). Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w wiedzę merytoryczną w wymiarze zapewniającym przygotowanie do prowadzenia zajęć,  poszerzeniu wiedzy psychologiczno-pedagogicznej, jak również rozwijaniu umiejętności i kompetencji w zakresie dydaktyki przedmiotowej warunkującej skuteczne prowadzenie procesu kształcenia w wybranym obszarze.

Aktualna oferta obejmuje następujące kierunki w obszarze przygotowania do nauczania kolejnego przemdiotu/prowadzenia zajęć:

 • Chemia dla nauczycieli
 • Geografia i ochrona środowiska
 • Biologia dla nauczycieli
 • Fizyka dla nauczycieli

W programie studiów przewidziano realizację 60 godzin praktyk.

 • Nowe trendy w edukacji
 • Podstawy merytoryczne nauczania przedmiotu
 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych
 • Projektowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • Metodyka nauczania przedmiotu/prowadzenia zajęć
 • Technologie informacyjne i nowoczesne media w edukacji

Studia adresowane są do nauczycieli, absolwentów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu.  Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.

Słuchacze zyskują kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu/prowadzenia zajęć w wybranym obszarze tematycznym, kompleksowe przygotowanie w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania) określonego przedmiotu/rodzaju zajęć na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych oraz kompetencje pozwalające na efektywną realizację procesu kształcenia w wybranym obszarze.

Studia w obszarze Nauczania drugiego przedmiotu realizowane są na zasadzie współpracy partnerskiej pomiędzy Uczelnią Nauk Społecznych a Firmą Szkoleniowo-Usługową Elżbieta Sobiech. Szczegółowe informacje na temat oferty znajdują się na stronie internetowej www.es-edukacja.pl

Czas trwania:   

 3 semestry (350 godzin zajęć, 60 godzin praktyk)

Tryb studiów:

tradycyjny

Limit miejsc:

30 osób

Opłaty:

3500 złotych (w zależności od specjalności - cennik dostępny na stronie)

Warunki ukończenia studiów:

zaliczenie przedmiotów w toku studiów, 
portfolio, 
rozmowa dyplomowa