Surdopedagogika

0
Brak głosów

2 700,00 zł

Studia podyplomowe Surdopedagogika mają charakter kwalifikacyjny -  nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z dysfunkcją w obrębie analizatora słuchowego.  Studia obejmują przedmioty  pozwalające  zgłębić wiedzą na temat teoretycznych podstaw kształcenia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale przede wszystkim koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności działania rewalidacyjnego w obszarze kształcenia specjalnego i konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

  • Interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
  • Elementy diagnozy i metodyki pracy z uczniem o specjalnych trudnościach edukacyjnych
  • Surdopedagogika
  • Organizacja procesu kształcenia uczniów ze SPE - wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja uczniów z zaburzeniami rozwoju
  • Specyfika kształcenia uczniów z dysfunkcją słuchu
  • Rewalidacja
  • Wykorzystanie komputerów w edukacji uczniów słabosłyszących i niesłyszących

Studia są skierowane w szczególności do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym,  które pragną zdobyć kompetencje pozwalające na podejmowanie efektywnych działań w stosunku do osób niesłyszących i słabosłyszących.

Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy z dzieckiem/osobami z dysfunkcją słuchu. Absolwent posiada wiedzę i kompetencje metodyczne umożliwiające diagnozowanie potrzeb oraz projektowanie i organizowanie procesu edukacji i terapii osób niesłyszących i słabosłyszących na różnych poziomach edukacji,  a także efektywną  współpracę w zespołach specjalistycznych.

Czas trwania:   

 3 semestry (350 godzin zajęć i 120 godzin praktyk)

Tryb studiów:

tradycyjny lub
blended learning (9 zjazdów weekendowych)

Limit miejsc:

30 osób

Opłaty:

2700 złotych (możliwa płatność ratalna)

Warunki ukończenia studiów:

zaliczenie przedmiotów w toku studiów, 
praca dyplomowa 
obrona

Kontakt:

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Biuro rekrutacyjne UNS
tel. 42 232 74 99
e-mail: podyplomowe@uns.lodz.pl

Kierownik studiów:

dr Agnieszka Szpak
e-mail: agnieszka.szpak@uns.lodz.pl