Terapia zajęciowa

0
Brak głosów

2 700,00 zł

Studia podyplomowe kompleksowo przygotowują do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego. Program studiów został opracowany na podstawie obowiązujących w krajach UE  standardów ustalonych przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE).


CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychopedagoiczną i specjalistyczną z zakresu metod i form terapii zajęciowej, a także kompleksowego planowania, realizacji i ewaluacji indywidualnego oraz grupowego programu rehabilitacji i terapii.  

  • Metody i techniki pracy terapeuty zajęciowego
  • Elementy kinezyterapii
  • Metody i formy terapii w cyklu życia człowieka
  • Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
  • Prowadzenie zajęć terapeutycznych
  • Dokumentowanie i ewaluacja pracy terapeutycznej
  • Metody pracy w warsztatach terapii zajęciowej
  • Metody komunikacji alternatywnej
  • Profesjonalizm i współpraca w działaniach terapeuty zajęciowego
  • Arteterapia

Studia adresowane są do osób pragnących rozwinąć bądź poszerzyć swoję wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kompetencje niezbędne do pracy z wykorzystaniem metod i form terapii zajęciowej, a także zdobyć dodatkowe kwalifkacje w obszarze organizowania, planowania, prowadzenia oraz ewaluacji zajęć z zakresu terapii zajęciowej realizowanych w różnych grupach wiekowych, a także indywidualnego oraz grupowego programu rehabilitacji i terapii dla podopiecznych z różnorodnymi dysfunkcjami.

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Absolwenci zyskują kompleksowe przygotowanie do projektowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych adekwatnych  do potrzeb i możliwości podopiecznych, specyfiki ich funkcjonowania i występujących dysfunkcji. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje, umożliwiające podjęcie pracy w placówkach edukacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej, instytucjach pomocy i integracji społecznej, w środowisku zamieszkania i zakładach pracy, a także w innych instytucjach działających na rzecz osób z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu. 

Czas trwania:   

3 semestry (350 godzin zajęć i 60 godzin praktyk)

Tryb studiów:

tradycyjny lub
blended learning (9 zjazdów weekendowych)

Limit miejsc:

30 osób

Opłaty:

2700 złotych (możliwa płatność ratalna)

Warunki ukończenia studiów:

zaliczenie przedmiotów w toku studiów, 
portfolio, 
rozmowa dyplomowa

Kontakt:

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Biuro rekrutacyjne UNS
tel. 42 232 74 99
e-mail: podyplomowe@uns.lodz.pl

Kierownik studiów:

dr Agnieszka Szpak
e-mail: agnieszka.szpak@uns.lodz.pl