Współczesny terroryzm - zagrożenia i przeciwdziałanie

0
Brak głosów

2 900,00 zł

Studia podyplomowe na kierunku Współczesny Terroryzm - Zagrożenia i Przeciwdziałanie, mają charakter doskonalący i przygotowują do pracy na szczeblach kierowniczych i dowódczych oraz średnich w służbach mundurowych, w instytucjach sektora publicznego, a także w przedsiębiorstwach prywatnych, związanych z planowaniem i realizacją zadań z obszaru zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz zagrożeń terrorystycznych.

Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia praktyczne, w formie ćwiczeń, warsztatów i obozu militarno-survivalowego, dzięki którym studenci analizują liczne przypadki opisujące rzeczywiste sytuacje kryzysowe i na ich przykładzie trenują praktyczne zastosowanie poznanych strategii i modeli zarządzania kryzysowego.

Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów ds. bezpieczeństwa narodowego i terroryzmu, w tym byłych żołnierzy jednostek specjalnych Wojska Polskiego (JWK LUBLINIEC i JW. GROM) i służb specjalnych RP. 

Elitarny obóz szkoleniowy w Puszczy Świętokrzyskiej nad Jeziorem Sielpia Wielka

W ramach studiów proponujemy fakultatywny obóz szkoleniowy, o charakterze militarno-survivalowym, prowadzonych przez byłych żołnierzy JWK LUBLINIEC i JW GROM.

Uczestnicy obozu otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte w toku obozu następujące umiejętności:

 • survival (sztuka przetrwanie w niesprzyjających warunkach),
 • terenoznawstwo, topografia i łączność,
 • strategia i taktyka wojskowa,
 • techniki walki wręcz (Krav maga)
 • strzelectwo ASG (dynamiczne i sytuacyjne) na różnych poziomach zaawansowania,
 • pierwsza pomoc przedlekarskiej,
 • ochrona przed bronią masowego rażenia.

Celem studiów podyplomowych z zakresu zagadnień współczesnego terroryzmu jest pogłębienie interdyscyplinarnej, kompleksowej i przede wszystkim specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie narodowym w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym, a także nabycie praktycznych umiejętności dotyczących rozpoznawania zagrożenia terrorystycznego, potencjalnych sytuacji związanych z aktami terroru, nabycie zdolności pozyskiwania informacji mających znaczenie strategiczne i ich późniejsza analiza, poznanie psychiki terrorysty oraz nauczenie praktycznych zdolności przeciwdziałania sytuacjom zagrożenia, taktyki i techniki zwalczania terroryzmu oraz zdolności przetrwania ataku terrorystycznego.

Moduł teoretyczno-politologiczny

 • Współczesne problemy bezpieczeństwa narodowego w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym,
 • Historia terroryzmu,
 • Charakterystyka współczesnego terroryzmu i zagrożeń atakami terrorystycznymi.

Moduł prawno-organizacyjny

 • Zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym państwa,
 • Przestępczość zorganizowana a terroryzm,
 • Prawa człowieka a terroryzm,
 • System i podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego,
 • Przestępstwo terroryzmu w przepisach karnych.

Moduł obrona cywilna i ochrona ludności

 • Komunikacja w systemie obronności państwa,
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - cyberzagrożenia.

Moduł negocjacyjno-praktyczny

 • Negocjacje kryzysowe i negocjacje w sytuacjach konfliktowych,
 • Wyzwania dydaktyczne i technologiczne cyfrowej edukacji.

Moduł bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe

 • Źródła informacji w analizie,
 • Źródła finansowania terroryzmu,
 • Analiza informacji  - „Biały wywiad”.

Moduł praktyczny

 • Analiza zamachów terrorystycznych: case studiem,
 • Strategia działania służb w zagrożeniu terrorystycznym,
 • Gry decyzyjne – wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa narodowego,
 • Seminarium dyplomowe,
 • Praktyki,
 • Obóz szkoleniowy (fakultatywnie).

Studia podyplomowe na kierunku Współczesny Terroryzm - Zagrożenia i Przeciwdziałanie,   skierowane są przede wszystkim do pracowników (wyższego i średniego szczebla) następujących podmiotów:

 • Administracja rządowa i samorządowa,
 • Placówki oświatowe,
 • Wojska Obrony Terytorialnej, Wojska Polskiego,
 • Policja,
 • Państwowa Straż Pożarna,
 • Straż Graniczna,
 • Straż Gminna i Miejska,
 • Formacje Obrony Cywilnej Kraju,
 • Związek Harcerstwa Polskiego,
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
 • Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • Centra Powiadamiania Ratunkowego. 

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu współczesnego terroryzmu - zagrożenia i przeciwdziałanie, będą potrafili m.in.:

 • rozpoznać i zapobiegać potencjalnym zagrożeniom terrorystycznym występującym w czasie pokoju, kryzysu i wojny w środowisku społecznym skali mikro i makro,
 • poznać osobowość terrorysty i procesy psychiczne dotyczące stosowania przemocy,
 • zdobywać informacje i poddawać je analizie,
 • negocjować w sytuacjach kryzysowych i zagrożeniach terrorystycznych,
 • współpracować z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo narodowe,
 • panować nad sobą i grupą w sytuacjach zagrożenia (radzenie sobie ze stresem, samoobrona i sztuka przetrwania z wykorzystaniem elementów taktyki sił specjalnych).

Absolwenci studiów podyplomowych Współczesny Terroryzm - Zagrożenia i Przeciwdziałanie, będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w charakterze kierowników, specjalistów, doradców, ekspertów lub inspektorów w Wydziałach lub Sztabach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz w instytucjach samorządowych różnych szczebli w Wojewódzkich Sztabach Wojskowych, jednostkach Państwowej Straży Pożarnej i Policji (różnych szczebli), Formacjach Obrony Cywilnej Kraju i instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym, w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej-w formacjach wojsk Obrony Terytorialnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jako instruktorzy-specjaliści w Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z zakresu dowodzenia w sytuacjach zapobiegania aktom terroryzmu.

Dodatkowo otrzymają certyfikat Punisher 2018 z elitarnego szkolenia militarno-survivalowego, uprawniający do prowadzenia pozaszkolnych zajęć z survivalu, samoobrony i ochrony przed bronią masowego skażenia.

Czas trwania:   

 2 semestry (245 godzin zajęć, w tym 20 godzin praktyk)

Tryb studiów:

tradycyjny: 11 zjazdów dydaktycznych (sobota/niedziela)

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:

Koszt studiów:

Uczelnia:

Biuro rekrutacyjne UNS
tel. 42 232 74 90
e-mail: podyplomowe@uns.lodz.pl

2900 zł

Partner:

Centrum Edukacji i Biuro Karier
STACHOWIAK GROUP
www.studia.stachowiak-group.pl

Dział Promocji i Rekrutacji
(dział czynny od środy do piątku
w godz. 9:00 - 15:00)
ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro)
00-676 Warszawa
tel.: 576 354 702,
mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl

2900 zł
Ośrodki:
Warszawa – Nowy Dwór Mazowiecki:

Centrum Szkolenia MKS Świt, ul. Sportowa 66, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Koordynator ds. Studiów Podyplomowych:
Katarzyna Sazonowicz, tel. 607 973 711
e-mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl

Częstochowa:

ul. św. Augustyna 28/30, budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych
Koordynator ds. Studiów Podyplomowych:
Anna Sarnat, tel.: 576 354 702
e-mail: info@stachowiak-group.pl

Piotrków Trybunalski

CEiBK Stachowiak Group, Plac Kościuszki 6
Koordynator ds. Studiów Podyplomowych:
Katarzyna Makowska, tel.: 576 354 702
e-mail: info@stachowiak-group.pl

Kierownik studiów: dr Andrzej Adamczyk