Zarządzanie kryzysowe i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych

0
Brak głosów

2 900,00 zł

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Kryzysowe i Dowodzenie w Sytuacjach Kryzysowych mają charakter doskonalący i przygotowują do pracy na szczeblach kierowniczych i dowódczych w służbach mundurowych, w instytucjach sektora publicznego, a także w przedsiębiorstwach prywatnych, związanych z planowaniem i realizacją zadań z obszaru zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, zwłaszcza dowodzeniem i koordynowaniem działaniami ratowniczymi i pomocą humanitarną planowaniem i realizacją zadań z obszaru ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej oraz zagrożeń terrorystycznych.

Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia praktyczne, w formie ćwiczeń, warsztatów i obozu militarno-survivalowego, dzięki którym studenci analizują liczne przypadki opisujące rzeczywiste sytuacje kryzysowe i na ich przykładzie trenują praktyczne zastosowanie poznanych strategii i modeli zarządzania kryzysowego.

Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów ds. bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego, w tym byłych żołnierzy jednostek specjalnych Wojska Polskiego (JWK LUBLINIEC i JW. GROM), Państwowej Straży Pożarnej i służb specjalnych RP. Wielu z nich osobiście dowodziło akcjami ratowniczymi nie tylko w kraju, ale również za granicą.

W ramach studiów proponujemy fakultatywny obóz szkoleniowy, o charakterze militarno-survivalowym, prowadzonych przez byłych żołnierzy JWK LUBLINIEC i JW GROM.

Uczestnicy obozu otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte w toku obozu następujące umiejętności:

 • survival (sztuka przetrwanie w niesprzyjających warunkach),
 • terenoznawstwo, topografia i łączność,
 • strategia i taktyka wojskowa,
 • techniki walki wręcz (Krav maga)
 • strzelectwo ASG (dynamiczne i sytuacyjne) na różnych poziomach zaawansowania,
 • pierwsza pomoc przedlekarskiej,
 • ochrona przed bronią masowego rażenia.

Celem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i dowodzenia w sytuacjach kryzysowych jest pogłębienie interdyscyplinarnej, kompleksowej i przede wszystkim specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie narodowym w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym, a także nabycie praktycznych umiejętności zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz dowodzenia i koordynowania akcjami ratowniczymi i pomocą humanitarną. 

Moduł teoretyczno-politologiczny

 • Współczesne problemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • Polityka migracyjna i azylowa
 • Charakterystyka współczesnego terroryzmu, zagrożenia atakami terrorystycznymi

Moduł prawno-organizacyjny

 • Zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym państwa
 • System i podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego
 • Międzynarodowe prawo humanitarne
 • Komunikacja w systemie obronnym państwa

Moduł obrona cywilna i ochrona ludności

 • Zarządzanie w warunkach kryzysu
 • Zarządzanie kryzysowe, ochrona i obrona cywilna
 • Obrona przed bronią masowego rażenia, likwidacja skutków sytuacji kryzysowych
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Moduł negocjacyjno-praktyczny

 • Negocjacje kryzysowe i negocjacje w sytuacjach konfliktowych
 • Komunikowanie interpersonalne, metodyka pracy w grupie

Moduł bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe

 • Wymiana informacji w Zarządzaniu Kryzysowym
 • Zagrożenia patologiami społecznymi

Moduł praktyczny

 • Metodyka opracowania planu zarządzania kryzysowego
 • Gry decyzyjne - wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa narodowego
 • Ratownictwo chemiczne, pomoc przedmedyczna
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki 
 

Studia podyplomowe Zarządzanie i kierowane w sytuacjach kryzysowychskierowane są przede wszystkim do pracowników (zwłaszcza wyższego szczebla) następujących podmiotów:

 • administracja rządowa i samorządowa,
 • placówki oświatowe,
 • Wojsko Polskie,
 • Policja,
 • Państwowa Straż Pożarna,
 • Straż Graniczna,
 • Straż Gminna i Miejska,
 • formacje Obrony Cywilnej Kraju,
 • Związek Harcerstwa Polskiego,
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
 • biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
 • centra powiadamiania ratunkowego,

a także do osób biorących udział w systemie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w tym do właścicieli i operatorów obiektów zakwalifikowanych do infrastruktury krytycznej oraz zakładów i firm, które realizują zadania z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

 

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i dowodzenia w sytuacjach kryzysowych będą potrafili m.in.:

 • rozpoznać i zapobiegać potencjalnym zagrożeniom występującym w czasie pokoju, kryzysu i wojny,
 • organizować, zarządzać i dowodzić zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych, zarówno w kraju jak i za granicą,
 • negocjować w sytuacjach kryzysowych i zagrożeniach terrorystycznych,
 • współpracować z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo narodowe,
 • panować nad sobą i grupą w sytuacjach kryzysowych (radzenie sobie ze stresem, samoobrona i sztuka przetrwania z wykorzystaniem elementów taktyki sił specjalnych, ochrona przed bronią masowego skażenia).

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i dowodzenia w sytuacjach kryzysowych będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w charakterze kierowników, specjalistów, doradców, ekspertów lub inspektorów w Wydziałach lub Sztabach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz w instytucjach samorządowych różnych szczebli w Wojewódzkich Sztabach Wojskowych, jednostkach Państwowej Straży Pożarnej i Policji (różnych szczebli), Formacjach Obrony Cywilnej Kraju i instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym, w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jako instruktorzy-specjaliści z zakresu dowodzenia w sytuacjach kryzysowych w Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Dodatkowo otrzymają certyfikat Punisher 2018 z elitarnego szkolenia militarno-survivalowego, uprawniający do prowadzenia pozaszkolnych zajęć z survivalu, samoobrony i ochrony przed bronią masowego skażenia.

Czas trwania:   

 2 semestry (240 godzin zajęć)

Tryb studiów:

tradycyjny - 11 zjazdów dydaktycznych (sobota/niedziela)

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:

Koszt studiów:

Uczelnia:

Biuro rekrutacyjne UNS
tel. 42 232 74 90
e-mail: podyplomowe@uns.lodz.pl

2900 zł

Partner:

Centrum Edukacji i Biuro Karier
STACHOWIAK GROUP
http://studia.stachowiak-group.pl

Dział Promocji i Rekrutacji
(dział czynny od środy do piątku
w godz. 9:00 - 15:00)
ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro)
00-676 Warszawa
tel.: 576 354 702,
mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl

2900 zł
Ośrodki szkoleniowe:

Warszawa - Nowy Dwór Mazowiecki

Centrum Szkolenia MKS Świt
ul. Sportowa 66, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Koordynator ds. Studiów Podyplomowych:
Katarzyna Sazonowicz, tel. 607 973 711,
e-mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl


Częstochowa

ul. św. Augustyna 28/30, budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych
Koordynator ds. Studiów Podyplomowych: 
Anna Sarnat, tel.: 576 354 702,
e-mail: info@stachowiak-group.pl


Piotrków Trybunalski

CEiBK Stachowiak Group, Plac Kościuszki 6
Koordynator ds. Studiów Podyplomowych: 
Katarzyna Makowska, tel.: 576 354 702,
e-mail: info@stachowiak-group.pl

Kierownik studiów:

dr Andrzej Adamczyk