Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w _menu_load_objects() (linia 579 z /var/www/podyplomowe.uns.lodz.pl/public_html/includes/menu.inc).

 

Regulamin studiów podyplomowych Uczelni Nauk Społecznych

 


I. Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych w Uczelni Nauk Społecznych oraz prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w UNS.
§2

 1. Uczelnia Nauk Społecznych może prowadzić studia podyplomowe w zakresie regulowanym prawem – Prawo o szkolnictwie wyższym1).
 2. Do prowadzania studiów uprawione są wszystkie podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni.
 3. Studia w Uczelni mogą być prowadzone wspólnie z innymi uczelniami i instytucjami naukowymi, instytucjami i organizacjami , w tym również zagranicznymi, na podstawie zawartego porozumienia. Porozumienie powinno określać zasady prowadzenia studiów, warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, sposób finansowania studiów oraz rozliczania pomiędzy jednostkami kosztów i przychodów, a także wskazywać jednostkę administracyjną odpowiedzialną za prowadzenie studiów. Porozumienie zawiera Rektor uczelni.
 4. Studia podyplomowe są odpłatną formą kształcenia, realizowaną w Uczelni w dwóch postaciach:
  1. doskonalącej – której celem aktualizacja lub uzupełnienie wiedzy zdobytej w toku studiów wyższych,
  2. kwalifikacyjnej – mającej na celu umożliwienie absolwentom studiów wyższych uzyskanie dodatkowych, pełnych kwalifikacji w zakresie nowej, pokrewnej specjalności lub w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu regulowanego.
 5. Kształcenie nauczycieli na studiach podyplomowych w specjalizacji nauczycielskiej może być prowadzone2) w zakresie:
  1. przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu (rodzaju zajęć),
  2. przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktycznego dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenie zajęć),
  3. przygotowania osób, które posiadają kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela, do pracy w szkołach i placówkach specjalnych.

 

§3

 1. Organizacja studiów podyplomowych wymaga zapewnienia:
  1. kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć;
  2. sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć;
  3. obsługi administracyjno-technicznej studiów.
 2. Studia podyplomowe tworzy Rektor, w drodze zarządzenia, na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.
 3. Wniosek o którym mowa w ust.1 powinien zostać złożony do rektoratu przed planowanym terminem uruchomienia danego programu studiów.
 4. Wniosek (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) o uruchomieniu konkretnego programu studiów podyplomowych powinien zawierać:
  1. propozycję opiekuna merytorycznego studium,
  2. nazwę studium, cel, zakres tematyczny, czas trwania,
  3. charakterystykę sylwetki absolwenta studium,
  4. program studiów wraz z wymiarem i rozkładem zajęć, liczbą punktów ECTS oraz efektami kształcenia i sposobem ich weryfikacji,
  5. zasady rekrutacji na studia i wymagania stawiane kandydatom,
  6. przewidywany termin rozpoczęcia zajęć,
  7. imienny wykaz pracowników przewidzianych do realizacji programu, wraz z deklaracją woli prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych,
  8. kosztorys studiów sporządzony dla minimalnej liczby słuchaczy warunkującej samofinansowanie się studiów.
   

§4

 1. Zajęcia na studiach podyplomowych mogą być prowadzone systemem stacjonarnym lub niestacjonarnym przy szerokim wykorzystywaniu aktywizujących form kształcenia oraz indywidualizacji procesu dydaktycznego, w szczególności z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Studia podyplomowe w Uczelni trwają nie krócej niż dwa i nie dłużej niż cztery semestry i prowadzone są w wymiarze co najmniej 240 godzin dydaktycznych.
 3. Program kształcenia umożliwia uzyskanie przez słuchacza co najmniej 30 punktów ECTS.
 4. Plany i programy studiów podyplomowych oraz liczbę uczestników studiów uchwala rada podstawowej jednostki organizacyjnej, na wniosek kierownika tej jednostki w porozumieniu z kierownikiem studiów.   

 

§5

 1. Ogólny nadzór nad działalnością studiów sprawuje Rektor Uczelni.
 2. Ogólny nadzór merytoryczny nad studiami sprawuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni prowadzącej studia, nadzór szczegółowy sprawuje kierownik studiów.
 3. Rektor, po zasięgnięciu opinii podstawowej jednostki organizacyjnej, powołuje kierownika studiów.
 4. Do obowiązków kierownika studiów UNS należy:
  1. wyznaczanie opiekuna merytorycznego  dla zgłaszanego programu studiów,
  2. ustalenie nazwy, celu, zakresu tematycznego i czasu trwania,
  3. organizacja rekrutacji,
  4. sporządzanie kosztorysu,
  5. ustalanie szczegółowego planu zajęć, wraz z liczbą punktów ECTS oraz efektami kształcenia i sposobem ich weryfikacji,
  6. wydawanie decyzji o wpisaniu na listę słuchaczy danej edycji studiów podyplomowych,
  7. ustalanie zakresu obowiązków i sprawowanie nadzoru nad obsługą administracyjną studiów i prowadzeniem ich dokumentacji,
  8. przygotowanie i przedkładanie kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej/Rektorowi sprawozdania z przebiegu studiów podyplomowych po zakończeniu każdego roku akademickiego (do 30 września każdego roku).
 5. Wyznaczony przez kierownika studiów podyplomowych opiekun merytoryczny programu studiów podyplomowych uczestniczy w przygotowaniu wniosku o jego utworzenie.  
 6. Kierownik studiów może być równocześnie opiekunem programu studiów podyplomowych.
 7. Kierownik studiów podyplomowych co najmniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia zajęć ogłasza w sposób ogólnie przyjęty w uczelni szczegółowe zasady rekrutacji na studia, ramowy program studiów, ich koszt, limit miejsc oraz termin i miejsce składania dokumentów.
 8. Rekrutacja może być prowadzona w formie elektronicznej.

 

II. Prawa i obowiązki słuchaczy
§6

 1. Słuchaczem studiów podyplomowych w Uczelni Nauk Społecznych może być osoba legitymująca się wykształceniem wyższym3)
 2. Osoby, które nie posiadają polskiego dyplomu ukończenia studiów wyższych, zobowiązane są złożyć w Sekretariacie Uczelni dokument potwierdzający fakt uznania lub nostryfikacji w Polsce dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą.

§7
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie Uczelni następujące dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy (stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu),
  2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  3. inne dokumenty wskazane w zasadach rekrutacji.

§8

 1. Słuchacz może podjąć zajęcia na studiach pod warunkiem:
  1. zawarcia umowy o odpłatne świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu)
  2. złożenia potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej, jeśli dana edycja studiów taką opłatę przewiduje.
 2. Decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmuje Kierownik Studiów, wysyłając odpowiednie powiadomienie.

§9

 1. Słuchacz studiów podyplomowych ma prawo do:
  1. Zdobywania wiedzy na wybranym kierunku studiów podyplomowych,
  2. Rozwijania własnych zainteresowań naukowych, korzystania w tym celu z pomieszczeń, urządzeń i środków oraz całości zbiorów bibliotecznych Uczelni,
  3. Udziału w zajęciach dydaktycznych i przystępowaniem do egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów i programie nauczania na zasadach w nich określonych,
 2. Słuchacz studiów podyplomowych nie ma prawa do:
  1. legitymacji studenckiej,
  2. świadczeń pomocy materialnej,
  3. urlopu od zajęć.
 3. Słuchacz zobowiązany jest w szczególności do:
  1. przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nadkłada na niego Ustawa, Statut UNS, oraz niniejszy Regulamin, a także do przestrzegania aktów wewnętrznych Uczelni i przepisów porządkowych,
  2. uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i innych określonych programem kształcenia,
  3. terminowego uzyskiwania zaliczeń, składania egzaminów oraz wypełniania innych obowiązków przewidzianych w programie kształcenia,
  4. wnoszenia opłat związanych z odbywaniem studiów przez cały okres trwania studiów,
  5. niezwłocznego powiadamiania kierownika studiów o zmianie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz innych danych wymaganych przez Uczelnię.

Prawa i obowiązki słuchacza wygasają z dniem ukończenia studiów podyplomowych lub skreślenia z listy słuchaczy.

III. Odpłatność za studia podyplomowe
§10

 1. Wysokość opłat za studia podyplomowe ustala przed każdą edycją studiów rada jednostki organizacyjnej prowadzącej studia, na podstawie przedłożonego przez kierownika studiów i zaopiniowanego przez Kanclerza projektu kosztorysu studium.
 2. Wysokość opłat za studia podyplomowe nie może ulec zmianie w trakcie roku akademickiego.
 3. W przypadku finansowania lub dofinansowania studium lub jego uczestników ze środków pozauczelnianych, wysokość opłat za studia ustala się z uwzględnieniem owego finansowania lub dofinansowania.

§11

 1. Słuchacz, który zrezygnował ze studiów lub je przerwał z powodu choroby czy też innego przypadku losowego ma obowiązek złożenia pisemnej informacji kierownikowi studiów podyplomowych w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni od daty przerwania studiów. Przerwanie studiów nie zwalnia z dokonania opłaty za rozpoczęty semestr.
 2. W przypadku braku pisemnej informacji od słuchacza czesne będzie naliczane według cen obowiązujących w danej edycji.

IV. Tok i ukończenie studiów podyplomowych
§12

 1. Rok akademicki to okres kalendarzowy, w którym odbywają się zajęcia, egzaminy i zaliczenia przewidziane w programie kształcenia.
 2. Studia mogą rozpocząć się od drugiego semestru danego roku akademickiego
 3. Szczegółowe zasady organizacji roku akademickiego dla studiów podyplomowych (terminy rozpoczęcia i zakończenia edycji, odbywania zajęć dydaktycznych) określa kierownik studiów podyplomowych, w porozumieniu z kierownikiem podstawowej jednostki organizacyjnej i ogłasza nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.
 4. Studia odbywają się według programu kształcenia uchwalonego przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, na wniosek kierownika tej jednostki, w porozumieniu z kierownikiem studiów.
 5. Egzaminy i zaliczenia z modułów kształcenia objętych programem kształcenia kończą się wystawieniem oceny, chyba że program kształcenia przewiduje inaczej.
 6. Sposób prowadzenia egzaminów i zaliczeń z poszczególnych modułów kształcenia określa program kształcenia.
 7. Oceny z egzaminów i zaliczeń wystawia się wg następującej skali:
  bardzo dobry 5,0
  dobry plus 4,5
  dobry 4,0
  dostateczny plus 3,5
  dostateczny 3,0
  niedostateczny 2,0
 8. W przypadku niezaliczenia modułu kształcenia, bądź nieprzystąpienia do egzaminu lub zaliczenia w ustalonym przez prowadzącego terminie, Słuchacz ma prawi do jednego terminu poprawkowego z każdego modułu.
 9. Na wniosek słuchacza, złożony w terminie 7 dni od ustalonego terminu egzaminu, kierownik studiów podyplomowych może uznać za usprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminy i wyznaczyć (w porozumieniu z prowadzącym moduł) dodatkowy termin zaliczenia.
 10. Słuchacz nie ma prawa do powtarzania modułu kształcenia, semestru bądź roku studiów.
 11. Słuchaczowi nie przysługuje prawo do odbywania zajęć według indywidualnego toku studiów. Kierownik, w uzasadnionych przypadkach może zwolnić słuchacza z obowiązku udziału w wybranych zajęciach przewidzianych programem kształcenia, a także zaliczyć realizowane przez słuchacza zajęcia, jeżeli słuchacz uzyskał z nich zaliczenia w ramach innych zajęć organizowanych w Uczelni, odpowiadających zakresem tematycznym oraz ilością godzin dydaktycznych programowi kształcenia.
 12. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, kierownik studiów może wyrazić zgodę, w porozumieniu z prowadzącym zajęcia, na eksternistyczne zaliczanie zajęć przez słuchacza.

§13

 1. Jednostka organizacyjna prowadząca studia podyplomowe zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów.
 2. Dokumentacja przebiegu studiów prowadzona jest w informatycznym systemie informatycznym Uczelni.
 3. Słuchacz może otrzymać zaświadczenie o odbywaniu studiów podyplomowych.
 4. Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów określa Rektor w drodze zarządzenia.

§14

 1. Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów określonych programem kształcenia, w szczególności uzyskanie wszystkich zaliczeń/zdanie egzaminów oraz uzyskanie określonej programem liczby punktów ECTS.
 2. Szczegółowe warunki ukończenia studiów podyplomowych określa rada podstawowej jednostki organizacyjnej.
 3. Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 4. Na dyplomie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ogólny wynik studiów, zgodnie z zasadą:
  do 3,49 dostateczny
  3,50 – 3,74 dostateczny plus
  3,75 – 4,24 dobry
  4,25 – 4,50 dobry plus
  4,51 i powyżej bardzo dobry

V. Skreślenie z listy słuchaczy i ponowne przyjęcie na listę słuchaczy
§15

 1. Słuchacz studiów podyplomowych zostaje skreślony z listy słuchaczy w przypadku:
  1. niepodjęcia studiów podyplomowych;
  2. pisemnej rezygnacji ze studiów podyplomowych;
  3. niezaliczenia zajęć przewidzianych programem kształcenia;
  4. niewniesienia opłaty za studia w ustalonym terminie;
  5. niezłożenia w terminie pracy podyplomowej lub egzaminu podyplomowego, jeżeli program tych studiów podyplomowych to przewiduje.
 2. Skreślenia dokonuje kierownik studiów podyplomowych.
 3. Słuchaczowi studiów podyplomowych przysługuje odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy do Rektora, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się do Rektora UNS za pośrednictwem kierownika studiów podyplomowych.
 4. Uczestnik studium skreślony z listy słuchaczy może w ciągu dwóch lat od daty skreślenia ubiegać się o ponowne przyjęcie na kolejną edycję studiów podyplomowych, w celu ich ukończenia, o ile te studia są nadal prowadzone.
 5. Szczegółowe warunki wznowienia studiów określa kierownik studiów.
 6. Uczestnik studiów podyplomowych podejmujący ponownie uczestnictwo w tych samych studiach podyplomowych zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnej z aktualnym kosztorysem studium.

VI. Ustalenia końcowe
§16
Jakość kształcenia na studiach podyplomowych podlega ocenie WSZJK UNS.

§17
W przypadku braku w minimalnej liczby chętnych lub z innych ważnych powodów, studia podyplomowe mogą zostać zawieszone przez Rektora na wniosek kierownika studiów podyplomowych.

§18

 1. Decyzję o rozwiązaniu spornej kwestii podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej  
 2. Instancją odwoławczą jest Rektor Uczelni Nauk Społecznych.

§ 19
Studia podyplomowe likwiduje zarządzeniem Rektor na podstawie wniosku złożonego przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.

§ 20
Regulamin studiów podyplomowych w Uczelni Nauk Społecznych wchodzi w życie z dniem 1.10.2016r.

1) w brzmieniu nadanym Ustawą z dnia 23 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1311).

2) W myśl Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

3) W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym tj. posiadające kwalifikacje co najmniej studiów pierwszego stopnia